ДЕЗАМБИГВИЗАЦИЈА НА СИНТАКСИЧКАТА ПОВЕЌЕЗНАЧНОСТ ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК

  • Даринка Маролова

Abstract

Во овој научен труд се определува поимот ‘синтаксичка повеќезначност’ и се става акцент на релевантноста на нејзината дезамбигвизација со помош на контекстот во прв ред, но и на другите јазични и вонјазични ентитети. Притоа се прави анализа на маркантни примери на германски јазик, со цел да се докаже дека доколку тие останат не-дезамбигвизирани би можело да бидат погрешно разбрани. Проблематичната природа на овие феномени особено доаѓа до израз во пишаните текстови.

Published
Feb 19, 2020
How to Cite
МАРОЛОВА, Даринка. ДЕЗАМБИГВИЗАЦИЈА НА СИНТАКСИЧКАТА ПОВЕЌЕЗНАЧНОСТ ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 432-438, feb. 2020. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/3495>. Date accessed: 09 july 2020.