Едукативно-менаџерско-лидерските одлики на директорот на народното училиште во Прилеп (1874-1877) - Јосиф Ковачев

  • Trajce Miceski
  • Robert Koneski

Abstract

Успехот на работењето во една оргaнизација особено се рефлектира преку менаџерско-лидерските особини на директорот во спроведувањето на визијата и стратегијата во интерес на организацијата и пошироко за заедницата. Во тој поглед, при остварување на своите задачи, директорот е неуморен во своето: размислување, планирање, организирање, екипирање, насочување, дејствување, ефектуирање, остварување и ширење на чувства на прифатеност и задоволство кон пошироката публика во организацијата и опкружувањето.
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
MICESKI, Trajce; KONESKI, Robert. Едукативно-менаџерско-лидерските одлики на директорот на народното училиште во Прилеп (1874-1877) - Јосиф Ковачев. Review of the Institute of History and Archaeology, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.73-84, apr. 2013. ISSN 2671-3152. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/riha/article/view/76>. Date accessed: 15 oct. 2019.