МОДЕЛИ НА НАСТАВНА РАБОТА

  • Снежана Јованова-Митковска, Билјана Попеска
Keywords: активна настава, класична програма, интерактивно учење, превртена училница, училиште, субјекти

Abstract

Образовните институции беа, се и ќе бидат поставени пред низа
предизвици во смисла како, на кој начин истите да се трансформирааат да би биле
отворени “колевки” за бројните млади генерации од сите слоеви на општеството.
Денес, посебно во услови на пандемија, во услови на се поголем продор на современата
технологија и наука во наставниот процес, во услови кога се трага по најефикасни начини
на учење, поучување на учениците, во насока на јакнење на ефикасноста, ефективноста
во наставата, во смисла, онлајн, настава со физичко присуство или комбиниран модел на
настава, се повеќе се соочуваме со предизвикот избор на најдоброто решение, најдобар
модел за настава кој ќе му биде од полза на родителот, наставникот, а пред се на ученикот.
Во таа смисла се обидовме да одгатнеме неколку значајни прашања: Кои и какви
модели на настава практикуваме? Кои се карактеристики на еден или друг модел на
настава? Кои се сличностите, разликите помеѓу нив? Кои се предностите на еден или
друг модел? Кој модел/модели на настава можат да ни овозможат постигање на повисоки
постигања на учениците, посебно кога станува збор за изведба на наставата во услови на
пандемија?... Мноштво прашања, чии одговори ги елаборираме во овој труд.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Адамческа, С., (1996), Активна настава, Скопје: ЛЕГИС, стр.5-10
[2] Borić E (2013), Metodika visokoškolske nastave. Osijek: Grafika d.o.o.
[3] Gojkov, G. (2003), Dokimologija, Priručnik - drugo izmenjeno izdanje, Vršac
[4] Holzman, L., (1997), Schools for Growth-Radical Alternatives to Current
Educational Models, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associatess
[5] Matijević M, Radovanović D (2011), Nastava usmjerena na učenika. Zagreb:
Školske novine
[6] Pedagoska enciklopedija 1, (1989), Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna
sredstva
[7] Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989), Pedagoška enciklopedija. Beograd: ZUNS
[8] Račić M (2013), Modeli kompetencija za društvo znanja. Suvremene teme
6(1):86-100. Dostapno na: http://hrcak.srce.hr/file/166595, Prezemeno na
18.08.2020
[9] Stevanovič, M, (2000), Modeli kreativne nastave,Tuzla: R&S, str. 93 Исто,стр.93
Published
2020-11-04