Announcements

Редакцискиот одбор на Годишниот Зборник на Факултетот за образовни науки објавува повик за доставување на трудови.

Крајниот рок за доставување е 15.12.2013 година.

 

Со почит