Состојби со отпадните батерии во Р. Македонија

  • Valentina Kasuba

Abstract

Батеријата е електрохемиски уред во кој е складирана хемискаенергија во форма на потенцијална енергија, истата се конвертира воелектрична енергија, кога краевите на батериите односно електродитеќе се спојат со спроводник. Батериите ни овозможуваат независност оделектричната мрежа и се неопходен дел од нашето секојдневие. Порадифактот што во својот состав содржат токсични хемиски елементи, односнотешки метали, тие спаѓаат во категоријата на опасен отпад. Основнатаподелба на бaтериите е на преносни и на автомобилски. Преноснитебатерии, пак, се делат на примарни или батерии за еднократна употреба исекундарни или батерии на полнење. Поради хемискиот состав, примарнитебатерии (алкалните батерии, цинк-воздушните, сребрено-оксидните икопчесто-ќелијни батерии), според националниот закон, смеат да содржат25 милиграми жива. Секундарните батерии содржат олово и кадмиум.Милиони батерии се употребуваат и се отфрлаат од секојдневнатаупотреба. Батериите се оние кои ни обезбедуваат енергија секаде кадешто ни е потребна, без оглед на дистрибутивната мрежа. Со развојотна технологијата и порастот на производството на високотехнолошкипроизводи, како и воведувањето на електрични возила расте и потребатаза батерии. Со зголемениот број на батерии се зголемува и одговорностаза огромното количество батерии што се отфрлаат од употреба. Притоасе поставуваат прашањата, кои се опасностите од отпадните батерии и коисе придобивките од воспоставување на успешен систем за управување соотпадните батерии.

References

Еклунд Л,System in Sweden_Ekhlund_SEPA_presentation 2011, од презентацијата на 8.11.2011 во ЕУ Инфо-центарот, Скопје 2011 г.

Ерико - институт за еколошки развој, План со управување со отпад од електрична и електронска опрема со физибилити студија за период 2013 – 2020, април 2011г.

Колективни постапувачи ОБА РЕЦИКЛИРАЊЕ Штип и НУЛА ОТПАД Скопје, 2011 г.

Македонскиот институт за медиуми – спроведени анкети интервјуа и анализи на состојба

Невладина организација 4x4x4 Балкански мостови, Метаморфозис и Планктониум

Оцена на состојбата со управувањето со отпадот на батерии и акумулатори во Р. Македонија, стр.12, 13, февруари 2013 г.

Шведска агенција за заштита на животна средина, „Batteriesstatistik 2009-2012.xls”

www.e-otpad.mk

www.oba.mk

www.nulaotpad.com.mk

http://www.batteriatervinningen.se/

http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/

http://www.epbaeurope.net/recycling.html

http://www.moepp.gov.mk/

http://www.mim.org.mk/

Published
2014-12-31