ОБЛАСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • Marina Bojceva
  • Zoran Temelkov
  • Kostadinka Cabuleva

Abstract

Јавното приватно партнерство претставува посебна форма на здружување на двата стопански фактора - приватниот и државниот за потребите на остварување на одредена цел од јавен интерес. Тоа претставува клучен инструмент во реализацијата на најприоритетните проекти во земјата. Неговото значање е посебно значајно во последните години, бидејќи помага во надминување на проблемот на недоволна буџетска помош за реализација на некои поголеми проекти со имплементација на знаењето и методите на работа на приватниот сектор.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-05-03
How to Cite
Bojceva, M., Temelkov, Z., & Cabuleva, K. (2017). ОБЛАСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, 4(1), 61-65. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/1845

Most read articles by the same author(s)