ФАКТОРИ КОИ ВИЈААТ НА БРУТО ДОМАШНИОТ ПРОИЗВОД ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  • Vesna Georgieva Svrtinov
  • Janka Dimitrova
  • Emilija Miteva-Kacarski
  • Krume Nikolovski4

Abstract

Во овој труд го истражуваме влијанието на понудата на пари, порастот на извозот, нето приливот на странските директни инвестиции, порастот на популацијата и растот на бруто капиталот, врз бруто домашниот производ по глава на жител на Република Северна Македонија. За целите на анализата go користиме Mетодот на векторска корекција на модел за проценка на регресивна равенка, за периодот 1996-2018 година. Aнализата потврдува дека поединечно коефициентите на сите независни променливи немаат статистичка значајност врз зависната променлива, но сепак сите заедно имаат значајно влијание врз БДП по глава на жител.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-01-28
How to Cite
Georgieva Svrtinov, V., Dimitrova, J., Miteva-Kacarski, E., & Nikolovski4K. (2020). ФАКТОРИ КОИ ВИЈААТ НА БРУТО ДОМАШНИОТ ПРОИЗВОД ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, 18(2), 175-183. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3422

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>