АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕТО НА БРУТО ДОМАШНИОТ ПРОИЗВОД ВРЗ БЕРЗАНСКИОТ ИНДЕКС МБИ 10 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  • Vesna Georgieva-Svrtinov
  • Olivera Gorgieva-Trajkovska
  • Blagica Koleva
  • Emilija Miteva-Kacarski
Keywords: Берза, промет на берза, цени на акции, варијабли, корелација, линеарна регресија.

Abstract

Движењата на берзата и на цените на акциите често се непостојани и понекогаш не се многу корелирани од економските фактори. Оттука, тешко е да се идентификуваат сите специфични фактори кои влијаат на берзата како целина, бидејќи таа претставува сложен, меѓусебно поврзан систем на големи и мали инвеститори, кои често донесуваат некоординирани одлуки за различните инвестициски можности. Сепак, теоретски, бројни макроекономски фактори влијаат на цените на акциите и на берзанските индекси, што предизвикува нивен нагорен или надолен тренд. Бруто домашниот производ како една од макроекономските варијабли влијае на зголемување на профитот на компаниите, а со тоа и на цената на нивните акции.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Буњаку, Г. (2020). Анализа на стратегиите за инвестирање во индексни фондови на пазарот на хартии од вредност, докторска дисертација Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Економски факултет;
2. Државен завод за статискика на Република Северна Македонија,
3. http://www.stat.gov.mk
4. Македонска берза АД Скопје, Годишен извештај за работотата за 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 https://www.mse.mk
5. https://www.mse.mk/mk/content/13/3/2010/structure-of-index-mbi10
Published
2020-12-20
How to Cite
Georgieva-Svrtinov, V., Gorgieva-Trajkovska, O., Koleva, B., & Miteva-Kacarski, E. (2020). АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕТО НА БРУТО ДОМАШНИОТ ПРОИЗВОД ВРЗ БЕРЗАНСКИОТ ИНДЕКС МБИ 10 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА . Yearbook - Faculty of Economics, 21(1), 7-14. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3933

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>