СОВРЕМЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ОСНОВА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТСКАТА ПРЕДНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

  • Blagica Koleva
  • Olivera Gjorgieva-Trajkovska
  • Viktorija Krsteva
Keywords: трошоци, управување, пресметка, методи, одлучување, современи.

Abstract

Управувањето со трошоците значи нивно рационално намалување со основна
цел зголемување на профитабилноста на компаниите. Ефикасното управување со трошоците
овозможува реализација на поставените цели на работењето и остварување конкурентска предност
на компаниите на пазарот. Ова всушност значи поефикасна употреба на расположивите ресурси
и строга контрола на трошоците, преку намалување на активностите што резултираат со високи
трошоци. Поради интензивните промени во технологијата и пазарните услови, традиционалните
сметководствени системи за пресметка на трошоците станале несоодветни. Тие се појавиле во време
кога многу компании имале мал обем на производство, а директната работна сила и материјалите
биле главните трошоци на производството. Денес, ситуацијата е значително променета. Компаниите
произведуваат во големи размери, директната работна сила има мал удел во вкупните трошоци, а
оперативните трошоци се зголемуваат.
Во обид за поефикасно управување со трошоците развиени се бројни современи методи за
нивна пресметка, со што се овозможува донесување на оптимални деловни одлуки и зголемување
на успешноста во работењето на компаниите.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Fleischman, R. K. i Parker, L. D.: „British Entrepreneurs and Pre-Industrial Revolution
Evidence of Cost Management “, The Accounting Review, Vol. 66, No. 2, str. 361 –
375., 1991;
2. Karis, M. (2008). Upravljanje troškovima, Ekonomski fakultet, Osijek;
3. Ž. Pajić. Obračun troškova na temelju aktivnosti – ABC metoda, Slobodno poduzetništvo,
br. 19, TEB, Zagreb, 2000;
4. Hutchinson, R. “The impact of Time-Based Accounting on Manufacturing Performance”,
Toledo University, 2007;
5. Grasso, L. “Are ABC and RCA Accounting Systems Compatible with Lean Management”,
Management Accounting Quarterly, 7 (1), 2005;
6. http://kvaliteta.inet.hr/t_Metode_%20Drljaca.pdf;
7. Tomkins C. R., Madigan D., May B., Steckelmacher P. “Modern Developments in Cost
Management”, University of Bath, 1997.
Published
2021-12-20
How to Cite
Koleva, B., Gjorgieva-Trajkovska, O., & Krsteva, V. (2021). СОВРЕМЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ОСНОВА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТСКАТА ПРЕДНОСТ НА КОМПАНИИТЕ. Yearbook - Faculty of Economics, 22(1), 13-22. https://doi.org/10.46763/YFE21221013k

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>