ГУДВИЛ – ВИДОВИ, ПРИСТАПИ И МЕТОДИ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ

  • Olivera Gorgieva-Trajkovska
  • Blagica Koleva
Keywords: гудвил, компоненти, вреднување, модели, пристапи.

Abstract

Постојат различни видови на гудвил, вклучувајќи бизнис или институционален гудвил и личен или професионален гудвил. Во практиката често се јавува потреба за вреднување на овие различни видови гудвил, за различни цели: при продажба на деловниот ентитет, за целите на оданочувањето, во финансиското сметководство, во судски постапки и за други цели. Овој труд ги обработува компонентите на гудвилот и различните пристапи, методи и процедури за негово вреднување, кои се применуваат во различни околности. Посебно се обработени пристапот на трошоци, пазарниот пристап и приходниот пристап на вреднување на гудвилот.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Dorata, N. & Perez Zaldivar, I. (2009), Fair Value and Business Combinations. Review of business, 30 (2).
2. “International Financial Reporting Standards” (2008), The Institute of Chartered Accountants.
3. Reilly, R. (2015), “Goodwill Valuation Approaches, Methods and Procedures.
4. Sherman, A. & Hart, M. (2006). Mergers and Acquisitions from A to Z. New York: AWACOM.
5. Van Greuning, H. (2009). International Financial Reporting Standards:A Practical Guide. Washington, DC: Word Bank
Published
2020-12-20
How to Cite
Gorgieva-Trajkovska, O., & Koleva, B. (2020). ГУДВИЛ – ВИДОВИ, ПРИСТАПИ И МЕТОДИ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ . Yearbook - Faculty of Economics, 15(1), 139-148. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3914

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>