УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК СУШТИНА, ПОТРЕБА, ЗНАЧЕЊЕ И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

  • Stevan Gaber
  • Ivana Dimovska
Keywords: банкарски ризици, стратегија, деловна политика, мерки, минимизирање на ризик, диверзификација

Abstract

Во банкарското работење значаен фактор за водење успешна деловна политика на една современа банка е управувањето со кредитниот ризик. Управувањето со крединиот ризик може да се дефинира како множество составено од превземни деловни мерки и одлуки во функција на намалување или целосно елиминирање на ризикот. Целта на управувањето со кредитниот ризик е банката да може непречено да ги извршува своите обврски со прифатливо ниво на ликвидност, приходи и трошоци овозможено од квалитетното кредитно портфолио. Политиката на управување со кредитниот ризик опфаќа значителен број на организациски аспекти, кои се однесуваат на јасно дефинираната хиерархија и нивоата на одлучување, имплементација на кредитите како и дефинирање на процедури за управување на наплата на каматата и главницата, контола и следење на целиот кредитен процес. Клучен фактор за успешно управување со кредитниот ризик на банките е стабилноста на макроекономското опкружување.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арсовски. Д., (1998), „Управување со банкарски ризици”, Универзитет „Св.Кирил и Методиј”, Скопје, (докторска дисертација)
Bessis J., (1998), “Risik management in banking” Johan Willey & SonsLtd, Baffins Line,England
Barjaktarocic, L., (2009) “Upravuvanje risikom”, Univerzitet SingidunumBeograd, kniga
Greuning van, H., Bratanovic Brajovic, S., 2006, “Analiza i upravljanje banknovnim rizicima”, Zagrebačka škola ekonomije i management, kniga
Маџова В. (2010), „Управување со кредитниот ризик во комерцијалното банкарство”, Центар за банкарство и финансии, Скопје, книга
Одлука за управување со кредитен ризик – Службен весник на Република Македонија бр. 50/13, 157/13, 223/15; 30
Петревски Г. (2008), „Управување со банките”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет - Скопје, книга
Published
2020-12-13
How to Cite
Gaber, S., & Dimovska, I. (2020). УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК СУШТИНА, ПОТРЕБА, ЗНАЧЕЊЕ И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК . Yearbook - Faculty of Economics, 13(1), 163-170. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3889

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>