РИЗИК И ПРИНОС НА АКЦИИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР НА КАПИТАЛ

  • Nadica Petreska
  • Ilija Gruevski
  • Stevan Gaber
Keywords: Ризик, стапка на принос, САРМ модел, бета коефициент, МБИ-10, акција, портфолио, итн.

Abstract

Во овој труд се измерени и претставени стапките на принос на берзанскиот индекс МБИ10 и на акциите кои него го конституираат. Така е извршена оценка на профитабилноста, но и на степенот на ризичност на домашниот пазар на акции, а тоа е постигнато со употреба на традиционалниот методолошки пристап на САРМ, како еден од најпопуларните методи за таа цел. Анализата на долгорочната (логаритамска) стапка на раст на пазарното портфолио укажува дека вредноста на македонските компании е речиси дуплирана за период од 15 години. И во поединечна смисла на зборот, македонските компании ја одржаа својата профитабилност на задоволително ниво во набљудуваниот временски хоризонт. Притоа е констатирано потфрлување на поголемите компании во поглед на профитабилноста, што упатува на достигнатата зрелост во нивниот развој. Споредбата, пак, на бета коефициентите со стапките на принос, покажува големо разграничување и неконзистентност на висината на приносите со измерената бета, спротивно на теоретските постулати на моделот САРМ.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Arnold, G., “Corporate financial management” (3. ed.). Harlow [u.a.], Financial Times/Prentice Hall, 2005;
2. Baker, М.; Bradley, B.; Wurgler, J., "Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly". Financial Analysts Journal. 67, 2012;
3. Breeden, Douglas, "An intertemporal asset pricing model with stochastic consumption and investment opportunities". Journal of Financial Economics. 7, 1979;
4. Campbell, J.; Vicera, M., "Strategic Asset Allocation: Portfolio Choice for Long Term Investors". Clarendon Lectures in Economics, 2002;
5. Daniel, Kent D., Hirshleifer, D.; Subrahmanyam, А., "Overconfidence, Arbitrage, and Equilibrium Asset Pricing". Journal of Finance, 2001;
6. De Brouwer, "Maslowian Portfolio Theory: An alternative formulation of the Behavioural Portfolio Theory". Journal of Asset Management, 2009;
7. De Silva, Harindra, "Exploiting the Volatility Anomaly in Financial Markets". CFA Institute Conference Proceedings Quarterly, 2012;
8. Fama, Eugene F.; French, Kenneth R., "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds". Journal of Financial Economics, 1993;
9. Fama, Eugene F.; French, Kenneth R., "The Cross-Section of Expected Stock Returns". Journal of Finance, 1992;
10. Fama, Eugene F; French, Kenneth R., "The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence". Journal of Economic Perspectives. 18 (3), 2004;
11. French, Craig W., "The Treynor Capital Asset Pricing Model". Journal of Investment Management. 1 (2), 2003;
12. French, Jordan, "Back to the Future Betas: Empirical Asset Pricing of US and Southeast Asian Markets". International Journal of Financial Studies, 2016;
13. http://ciber.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/Campbell_Viceira.pdf.;
14. http://www.barclayswealth.com/Images/asset-allocation-february-2013.pdf;
15. Markowitz, Harry M., “The early history of portfolio theory: 1600–1960”, Financial Analysts Journal, Vol. 55, No. 4, 1999;
16. Roll, R., "A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests". Journal of Financial Economics, 1977;
17. Shefrin, H.; Statman, M., "Behavioral Portfolio Theory". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000;
18. Shefrin, H.; Statman, M., "Behavioral Portfolio Theory". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000;
19. Wikipedia.com.;
20. Арсов, С., „Финансиски менаџмент“, Скопје, 2004;
21. Годишен изештај на АД НЛБ Тутунска банка
22. Петреска, Н., Груевски, И., „Пазарниот ризик и принос како основни теоретски фундаменти на моделот САРМ“, Годишен зборник, Економски факултет, Штип, 2018.
Published
2020-12-20
How to Cite
Petreska, N., Gruevski, I., & Gaber, S. (2020). РИЗИК И ПРИНОС НА АКЦИИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР НА КАПИТАЛ. Yearbook - Faculty of Economics, 21(1), 37-51. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3929

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>