ФОРМА, ОРНАМЕНТИКА, АРТИКУЛАЦИЈА И ДИНАМИКА КАЈ ИЗБРАНИ СОНАТИ ОД ДОМЕНИКО ЧИМАРОЗА

  • Bisera Ivanova

Abstract

Стилските и интерпретациските аспекти ја претставуваат суштината на музичкото дело. Во нив спаѓаат формата, орнаментиката, артикулацијата, динамиката, прсторедот, темпото и сл. Нивната анализа придонесува за навлегување во структурата на музичкото дело, воочување на градбата и главните карактеристики, што доведува до поавтентична изведба. Во овој труд се дадени анализите на формата, орнаментиката, ариткулацијата и динамиката на избрани 24 сонати од Доменико Чимароза.

Клучни зборови: соната, форма, орнаментика, артикулација, динамика.

Published
2019-05-15