МАШКИ ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОКОРЕОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА

  • Vladimir Janevski

Abstract

Текстот укажува за машките обредни поворки во македонската етнокореолошка класификација. Со одредени примери, се дава објаснување за маскираните поворки, Русалиите и Кумовите и нивните главни карактеристики, етничките поставености и обредните обележја.

Клучни зборови: Машки обредни поворки, маскирани поворки, русалии, кумови, етнокореологија.

Published
2019-05-15