ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ОБРЕДНИ ИГРИ ОД ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ ПОРЕЧЕ И НИВНИТЕ ЕТНОКОРЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

  • Deni Sinadonovski

Abstract

Во овој труд ќе се зборува за велигденските празнувања во етничкиот предел Порече, односно за велигденските игри кои се изведуваат на третиот ден Велигден. Ќе се споментат и авторите кои истражувале за истите и ќе се даде опис на оние игри кои содржат игрoорен образец, поточно ќе се наведат нивните етнокореолошки карактеристики.

Клучни зборови: обред, обичај, Велигден, обредна игра, автори, традиционална култура

Published
2019-05-15