Полифонијата во композицијата Fantasia Corale од Томислав Зографски

  • Tihomir Jovic

Abstract

Едно од најзначајните дела од опусот на Томислав Зографски, напишано во почетниот период од неговото творештво (1959/61), несомнено претставува композицијата Фантазија корале (Fantasia Corale), оп.26, за симфониски оркестар a tre. За првпат е изведена на 22 јуни 1961 година од Македонската филхармонија, само неколку дена пред дипломскиот испит на композиторот, одржан на 27 јуни 1961 година на Музичката академија во Белград.

References

Бершадская, Т. (1978). Лекции по гармонии. Ленинград: Музыка

Георгиева, С. (1989). История на музиката на XX век: Неокласицизъм. София: Държавно Издателство Музика

Голабовски, С. (1999). Историја на македонската музика. Скопје: Просветно дело

Голабовски, С. (1984). Традиционална и експериментална македонска музика. Скопје: Македонска ревија

Eschman, K. (1968). Changing forms in modern music. Boston: E.C. Schirmer Music Company

Кировска-Ралева, Ж. (2001). „Неокласицизмот како акултурациски процес во творештвото на Томислав Зографски”, Музика, год. 5, бр. 8, стр. 23-32. Скопје: СОКОМ

Коловски, М. (2011). Томислав Зографски - живот и дело. Скопје: Музички издавачки центар - МИЦ

Kohoutek, C. (1984). Tehnika komponovanja u muzici XX veka. Beograd: Univerzitet Umetnosti

Ортаков, Д. (1982). Музичката уметност во Македонија. Скопје: Македонска ревија

Прошев, Т.(1986). Современа македонска музика. Пула: Истарска наклада

http://www.zografski.com

Published
2013-05-27