Релевантни етнокореолошки и етнолошки карактеристики на орото Ибраим Оџа, претпоставка за следење на регионалната идентификација

  • Blagica Ilik

Abstract

Од веќе постоечките релевантни истражувања и записи за орото Ибраим оџа, Ганчо Пајтонџиев дава најрани записи, забележувајќи го орото во градот Велес во 1954 година, отсвирено од велешката чалгија на Ало Тончов.

Авторот Михајло Димовски во периодот на 70 години од XX век, од орскиот материјал забележан од искусните играорци во ансамблот Танец,  во книгата Македонски народни ора од репертоарот на Ансамблот за народни игри и песни „ Танец “, кинетографски го забележува орото под називот Ибраим оџа (Димовски,1977:206-209).

References

Димовски, Михаило, Македонски народни ора, од репертоарот на Ансмблот за народни игри и песни Танец, Институт за фолклор, книга 2, Скопје 1977.

Јаневски, Владимир, Етнолошки и етнокореолошки карактеристики на македонските традиционални народни ора – по избрани примери, магистерски труд одбранет на Институтот за Етнологија и антропологија, Природно-математички факултет во Скопје, 2010

Линин, Александар, Македонски инструментални орски народни мелодии, Институт за фолклор, Скопје, 1978

Малинов, Трајче, Ало Тончов- Бардот на велешката чалгија, магистерски труд одбранет на Факултетот за музичка уметност, Скопје, 2011

Органџиева, Цветанка,Современата состојба на ајдутските и арамиските песни во Титоввелешко, Македонски Фолклор, XXI, бр.4, Скопје, 1988

Трифуновски,Јован,Етнографска граћа из области Бабуне и Тополке, Bulletin du musèe ethnographique de Beograd, tome 35,1972

Филиповић, Миленко,С. Етнолошке белешке из северних велешких села, Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. VII, Београд, 1932

Џимревски, Боривоје, Инструменталната народна музика во Титоввелешко, МФ, XXI,број 42, Скопје, 1988

Џимревски, Боривоје, Чалгиската традиција во Македонија, Македонска книга, Скопје, 1985

Документарен филм Распеани градови- Велешани, снимен 1972 година во Велес

Published
2013-09-11