МАКЕДОНСКО-ГЕРМАНСКИ ПОСЛОВИЧНИ ПАРАЛЕЛИ СО АНИМАЛИЗМИ

  • Драгана Кузмановска
  • Викторија Мрмеска

Abstract

По бројните проучување извршени во рамките на лексикологијата и фразеологијата, се дојде до заклучок дека постоечките навидум тешко преводливи јазични категории, какви што се поговорките и пословиците, се преводливи односно имаат свои еквиваленти дури и во јазиците со различна фразеологија. Успешното трансферирање на ваквите јазични категории секако зависи и од лингво- културниот приод. Како непроменети идиоматски изрази со метафорично значење пословиците можат да се најдат во различни јазици често со слична форма и значење бидејќи тие ги изразуваат животните искуства на луѓето и нивните егзистенцијални проблеми кои имаат културен карактер.

Published
2020-02-16