ЗБОРОВНИ ГРУПИ СО ПРИСВОЕН СУФИКС ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И НИВНОТО ПРЕДАВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Марија Леонтиќ

Abstract

Зборовната група (синтагма) со присвоен суфикс (iyelik grubu) се образува од заменка што ја добила наставката за генитив и од именка што ја има наставката за присвоен суфикс. Пр. benim kitabım / мојата книга. Во овој труд ќе се обработуваат синтагмите со присвоен суфикс и нивното предавање во македонскиот јазик.

Published
2020-02-16