АНАЛИЗА НА ПРЕДНОСТИТЕ И МОЖНОСТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО НА ДАЛЕЧИНА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТУРИЗМОТ И ХОТЕЛИЕРСТВОТО

  • Цветанка Ристова

Abstract

Со појавата на новите технологии, начинот на образование и стекнување на знаење веќе не е ограничено од просторот и времето. Овој труд има за цел да го анализа учењето на далечина во контекст на сегашните предизвици и можности, притоа постоејќи голема веројатност да постане суштински дел од образовниот систем во туризмот и хотелиерството. Со оглед на тоа што туристичката и хотелската индустрија се високо растечка индустрија, која притоа е и високо конкурентна, учењето на далечина можеби има најголемо влијание, бидејќи ги задоволува потребите во однос на флексибилност, недостаток од географска бариера, конкурентна цена/вредност наспроти можноста за стекнување на вештини што се потребни за успешна кариера во туристичката и хотелската индустрија – без обврзаноста од студирање со полно време.

Published
2020-02-16