ГЛАГОЛСКИОТ ПРИЛОГ ВО УЛОГА НА ПРИЛОШКА ОПРЕДЕЛБА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВИТЕ АНГЛИСКИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

  • Катерина Видова
Keywords: глаголски прилог, прилошка определба, сегашен партицип, преводен еквивалент

Abstract

Целта на овој труд е да ja истражи употребата на глаголскиот прилог во улога на прилошка определба во македонскиот јазик и неговите англиски преводни еквиваленти. Двојната морфолошка природа на глаголскиот прилог во македонскиот јазик, кој во себе обединува карактеристики на глагол и на прилог, се согледува и на неговата синтаксичка употреба. Од една страна, глаголскиот прилог секогаш го задржува основното значење на дополнително, второстепено дејство и во многу случаи е разгледуван како второстепен предикат, а од друга страна, пак, има функција на прилошка определба на главното дејство и изразува низа прилошки определби (за начин, време, причина, последица и сл.) што овозможува да биде окарактеризиран како посебен вид на прилошка определба. Глаголскиот прилог влегува во различни прилошки односи со глаголот-
предикат. Глаголскиот прилог означува на каков начин, поради која причина, во кое време, при какви и покрај какви услови се извршува главното дејство. Истражувањето е фокусирано на глаголскиот прилог во улога на прилошка определба и неговите англиски преводни еквиваленти. За таа цел направена е ексцерпција и анализа на реченици од македонска литература преведена на англиски јазик. Сегашниот партицип се јавува како преводен еквивалент на глаголскиот прилог во англискиот јазик. Резултатите покажуваат дека едно од најкарактеристичните и најизразените значења на глаголскиот прилог е прилошкото значење за начин. Исто така, се среќаваат примери со употреба на глаголскиот прилог во улога на прилошка определба за причина, за време, за услов, за допуштање итн.

Published
2021-02-02