УСВОЈУВАЊЕ ВТОР ЈАЗИК- ПЕДАГОШКА ГРАМАТИКА

  • Сашка Јовановска
Keywords: Англиски јазик, образование, граматички структури, педагошка граматика

Abstract

Одличното познавање на граматиката на јазикот претставува огромна предност. Наставникот кој поучува јазик треба на индивидуален начин своето знаење да им го пренесе на учениците. Сепак, овој процес, во голема мера, е под влијание на различни пристапи во наставата. Oд одлуката на нaставникот за изборот на соодветните пристапи во поучувањето на граматиката, зависи и подобрувањето или влошувањето на образовната практика при изучување на јазик. Овој труд укажува за правилните решенија во поучувањето на граматичките структури од наставникот и во нивното изучување од учениците изразени преку педагошката граматика. Сознанијата за важноста на употребата на граматичките структури, преку кои се реализира наставата по Англиски јазик во учебниците, послужија како мотив за трудот. Предизвиците што ги наметнуваат окружувањето, новите вредности и верувања, како и неопходноста за осовременување на образовниот процес, што треба да се спроведе преку имплементирање на нови квалитетни идеи, зависат од начинот на кој треба да биде реализиран часот. Употребата на граматичките структури во учебниците по Англиски јазик и нивната соодветна вредност во тековната настава во образовниот систем, според образовната програма и образовната рамка за училиштата, може само позитивно да влијае во изучувањето на Англискиот јазик.

Published
2021-02-02