ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМУНИКАТИВНИОТ ПРИСТАП

  • Весна Коцева
Keywords: комуникативен пристап, комуникација, компетенција, метод, странски јазик

Abstract

Трудот претставува теориска интерпретација на карактеристиките на комуникативниот пристап. Во воведниот дел накратко се дискутира за прашањето „кој е најдобриот метод на настава по странски јазик?“. Во продолжение се зборува за основните принципи на комуникативниот пристап, за целите и за неговите главни карактеристики. Потоа се разгледуваат двете диференцирани верзии во теоријата и праксата на комуникативниот пристап, како и јазичните техники кои се користат во рамките на комуникативните стратегии. Во завршетокот на трудот накратко се опишуваат природниот пристап, методот на учење на јазикот преку задачи и лексичкиот пристап.

Published
2021-02-03