МОЌТА НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ ВО СВЕТОТ НА РЕКЛАМИТЕ

  • Драгана Кузмановска
  • Лидија Ристова
  • Биљана Иванова
Keywords: јазик, фразеологизам, реклама, ефекти, моќ

Abstract

Јазикот како главна алатка за вербална и невербална комуникација секако дека е присутен и во јазичните единици т.н. реклами. The advertiser has to buy his way to the public‘s attention (Leech 1966:26). Рекламите имаат за цел да го привлечат вниманието на целната група наречена потрошувачи или корисници на производи и за да се направи што е можно повпечатлива реклама се употребуваат различни механизми меѓу кои ние како лингвисти ги потенцираме фразеологизмите поради нивната сликовитост, односно метафоричност. 
Man darf [...] behaupten, daß für die gesamte Werbespracheein äußerst hoher Anteil an Phraseologismen zu registrierenist. Wodurch ist nun die Art der vorkommenden Phraseologismen und ihre Verwendung charakterisiert? (Burger, 1991a:16)
Трудот има за цел пред сѐ да го истакне високиот степен на конотативен и креативен потенцијал на фразеологизмите. Условени од нивните специфични обележја и својства, фразеологизмите имаат способност да ја пренесат пораката од производителот до масовната публика без да вметнат елементи на субјективизам.

Published
2021-02-03