МИНАТИТЕ ВРЕМИЊА ВО БУГАРСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ПРЕВОД НА „ВУЈКО ВАЊА“ ОД АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ ВО ОДНОС НА МИНАТИТЕ ВРЕМИЊА ВО СРПСКИОТ ПРЕВОД

  • Петја Рогич
  • Драган Донев
Keywords: Бугарски јазик, македонски јазик, српски јазик, минати времиња

Abstract

Овој труд ги истражува минатите времиња во бугарскиот и македонскиот превод на „Вујко Вања“ од Антон Павлович Чехов во однос минатите времиња во српскиот превод. Како основа за компаративната анализа е делото „Вујко Вања“ на Антон Чехов. Ќе се обидеме да ги претставиме и споредиме особеностите на минатите времиња на споменатите три јазици и да ја утврдиме нивната фреквенција и начин на употреба. Анализата се фокусира особено на лингвистичкиот материјал собран од делото на Чехов.

Published
2021-02-03