ПРИМЕНА НА VARK МОДЕЛОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ

  • Александра Стојанова
  • Мирјана Коцалева
  • Наташа Стојковиќ
  • Билјана Златановска
Keywords: учење, VARK модел, софтвери за визуелизација

Abstract

Процесот на учење и разбирање на нештата може да биде различен за секоја личност. Методите за предавање се особено важни за студентите да го научат наставниот материјал, затоа што не секој студент може да го научи материјалот на ист начин. Некои студенти можат полесно да научат ако ги слушаат информациите, други користат видео презентации и графикони за подобро учење, а има и студенти кои учат преку практични примери. Овој труд го претставува VARK моделот (Visual, Aural, Reading or Writing and Kinesthetic) како ефикасен стил на учење. Моделот на учење е применет во курсот „Структури на податоци и алгоритми“. „Структури на податоци и алгоритми“ е фундаментален курс на Факултетот за информатика, но на многу студенти им е тешко бидејќи бара апстрактно размислување. Поради оваа причина, освен традиционалниот начин на објаснување (читање / слушање), користењето на алатка за визуелизација, гледањето видеа и анимации е многу корисно. На Универзитетот „Гоце Делчев“ наставата по предметот „Структури на податоци и алгоритми“ опфаќа: предавања во училница, аудиториски вежби во училницата и лабораториски вежби. Предавањата во училница се изведуваат само со методи на слушање и читање. На аудиториските вежби учениците гледаат видеа или анимации кои се некаков вид на Java-аплети или Flash елементи кои ја илустрираат основната работа во структурата на податоците. На лабораториските вежби, студентите користат програми за визуелизација на софтвер и имаат можност сами да пишуваат код. Овој начин на комбинирано учење го зголемува целокупното студиско искуство и го подобрува успехот на учениците. Овој метод има значителен позитивен ефект врз студентите. Подетално, неговата примена е презентирана во трудот.

Published
2021-02-03