МОРАВСКАТА МИСИЈА НА КИРИЛ И МЕТОДИЈА ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА СЛОВЕНСКАТА ПИСМЕНОСТ

  • Оливер Цацков
Keywords: мисија, азбука, просветителство, браќа, словени

Abstract

Целта на овој труд е да се потенцира епохалното и цивилизациско значење на творците на првата словенска азбука создадена од браќата Кирил и Методиј, а кои воедно успеале да ги воведат словенските народи во кругот на европската цивилизација. Во трудот зборуваме и за широкото значење и придонес на нивната Моравска мисија,предудна за словенската писменот и важна за иднината на сесловенските народи. Кирил и Методиј и нивните ученици се најдобрата гаранција за идните генерации како треба да се чува и брану духот на сесловенството. Светите браќа Кирил и Методиј придонесоа да се воспостават темелни врски помеѓу македонско-руска културно научна мисла.

Published
2022-04-15