КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ВО ПСОВ - БЕРОВО

  • Сања Симевска
  • Мирјана Голомеова University "Goce Delcev" Stip, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, Macedonia
  • Афродита Зенделска

Abstract

Во овој труд се презентирани резултатите од работењето на Пречистителната станица за отпадни води –
Берово во 2016 година, во однос на протокот, температурата на воздухот и водата, рН вредноста, присуството на
суспендиран цврсти честички, биохемиската и хемиската потрошувачка на кислород, како и присуството на NH4-
N. Од добиените резултати може да се констатира дека Пречистителната станица за отпадни води – Берово дава
задоволителни резултати за квалитетот на прочистената отпадна вода, односно, следените параметри се под
лимитираните вредности.

Published
Dec 26, 2017
How to Cite
СИМЕВСКА, Сања; ГОЛОМЕОВА, Мирјана; ЗЕНДЕЛСКА, Афродита. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ВО ПСОВ - БЕРОВО. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 101-111, dec. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1999>. Date accessed: 24 may 2019.

Most read articles by the same author(s)