ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ВО ДЕЛ ОД ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

  • Зоран Стоилов
  • Борис Крстев
  • Мирјана Голомеова University "Goce Delcev" Stip, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, Macedonia
  • Афродита Зенделска

Abstract

Во овој труд се презентирани резултатите од мониторингот на подземните води во дел од Источна
Македонија, поточно регионот околу селата: Долни Балван, Карбинци и Таринци. Добиените резултати од
земените примероци од селските бунари покажуваат дека оваа вода како физичко-хемиски, така и микробиолошки
е погодна за пиење, согласно со Правилникот за безбедност на вода за пиење („Службен весник на РМ“ 46/08
година).

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-26
How to Cite
Стоилов, З., Крстев, Б., Голомеова, М., & Зенделска, А. (2017). ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ВО ДЕЛ ОД ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА. Natural Resources and Technology, 11(11), 113-119. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/2000