КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ВО ПСОВ - БЕРОВО

  • Сања Симевска
  • Мирјана Голомеова University "Goce Delcev" Stip, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, Macedonia
  • Афродита Зенделска

Abstract

Во овој труд се презентирани резултатите од работењето на Пречистителната станица за отпадни води –
Берово во 2016 година, во однос на протокот, температурата на воздухот и водата, рН вредноста, присуството на
суспендиран цврсти честички, биохемиската и хемиската потрошувачка на кислород, како и присуството на NH4-
N. Од добиените резултати може да се констатира дека Пречистителната станица за отпадни води – Берово дава
задоволителни резултати за квалитетот на прочистената отпадна вода, односно, следените параметри се под
лимитираните вредности.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-26
How to Cite
Симевска, С., Голомеова, М., & Зенделска, А. (2017). КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ВО ПСОВ - БЕРОВО. Natural Resources and Technology, 11(11), 101-111. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1999