ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ВО ДЕЛ ОД ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

  • Зоран Стоилов
  • Борис Крстев
  • Мирјана Голомеова University "Goce Delcev" Stip, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, Macedonia
  • Афродита Зенделска

Abstract

Во овој труд се презентирани резултатите од мониторингот на подземните води во дел од Источна
Македонија, поточно регионот околу селата: Долни Балван, Карбинци и Таринци. Добиените резултати од
земените примероци од селските бунари покажуваат дека оваа вода како физичко-хемиски, така и микробиолошки
е погодна за пиење, согласно со Правилникот за безбедност на вода за пиење („Службен весник на РМ“ 46/08
година).

Published
Dec 26, 2017
How to Cite
СТОИЛОВ, Зоран et al. ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ВО ДЕЛ ОД ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 113-119, dec. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/2000>. Date accessed: 24 may 2019.