МИНЕРАЛОШКО – ПEТРОГРАФСКИ И ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАНИТОИДНИТЕ КАРПИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ МАЖУЧИШТЕ (ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА)

  • Orce Spasovski
  • Daniel Spasovski

Abstract

Во трудот ќе бидат прикажани резултатите од минералошко – перографските и хемиските испитувања на гранитоидните карпи од локалитетот Мажучиште. Минералошко – петрографските карактеристики на земените примероци се одредувани со поларизационен микроскоп Leitz Vetzlar. Врз основа на теренските и лабораториските испитувања на земените примероци од гранитоидните карпи од локалитетот Мажучиште следните типови на карпи: гранодиорит.


 Клучни зборови: гранодиорити, Мажучиште, минералошко – петрографски состав, хемиски состав, физичко – механички карактеристики.

Published
Dec 25, 2018
How to Cite
SPASOVSKI, Orce; SPASOVSKI, Daniel. МИНЕРАЛОШКО – ПEТРОГРАФСКИ И ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАНИТОИДНИТЕ КАРПИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ МАЖУЧИШТЕ (ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА). Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 59-68, dec. 2018. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/2597>. Date accessed: 07 july 2020.