Геомеханички параметри користени при анализа на стабилноста на работните и завршните косини на ПК ’Ржаново

  • Ankica Ilijeva Stoshikj

Abstract

Постојат повеќе софтверски пакети наменети зарешавање на проблеми во рударството, меѓу кои е и софтверот SLIDE, којсе применува во рудникот ’Ржаново, со оваа програма се овозможуваатпаралелни пресметки со сите познати методи на анализа на стабилностспоред принципите на гранична рамнотежа (Bishop, Spencer, Јanbu и дру-ги) и овозможува добивање автоматски извештај и анализи за работнитеи завршните косини во рудникот. Притоа, искористени се податоците одпостојните рударски проекти и студии за условите што постојат во руд-никот ’Ржаново.
Published
Feb 5, 2014
How to Cite
ILIJEVA STOSHIKJ, Ankica. Геомеханички параметри користени при анализа на стабилноста на работните и завршните косини на ПК ’Ржаново. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/787>. Date accessed: 10 aug. 2020.