Применети палеонтолошки методи за одредување на геолошката старост на палеогените седименти во Р. Македонија

  • Violeta Stojanova
  • Goše Petrov

Abstract

Во овој труд се прикажани резултатите од применетите палеонтолошки методи за одредување на геолошката старост на палеогените седименти во басените на Р. Македонија. Презентираните податоците добиени со примена на методите на фораминиферна фауна и нанофосилна флора се базирани на стратотипови на биозони според планктонски и бентосни фораминифери и нанофосили.
Published
Feb 5, 2014
How to Cite
STOJANOVA, Violeta; PETROV, Goše. Применети палеонтолошки методи за одредување на геолошката старост на палеогените седименти во Р. Македонија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/788>. Date accessed: 10 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)