Анализа на усогласеноста на македонското законодавство од областа на управување со биоразградлив отпад со законодавството на ЕУ

  • Filip Ivanov
  • Ana Karanfilova Maznevska

Abstract

Целта на овој труд е да се направи споредбена анализа2на македонското законодавство со она на ЕУ, од областа на управувањесо биоразградлив отпад и да се овозможи преглед на недостатоцитево националната легислатива во насока на воведување на интегрирансистем за управување со отпад. Направен е преглед на законските активо насока на следење на хиерархијата во управувањето со отпадот,дадена во легислативата на ЕУ која наложува намалување на создавањена отпадот, негова реупотреба, преработка, искористување (најчесто заенергетски потреби) и на крај негово одлагање во санитарни депонии коиги исполнуваат стандардите пропишани со Директивата за депонии. Приова, прегледани се сите законски и стратешки документи на Р. Македонијаод оваа област.
Published
Feb 7, 2014
How to Cite
IVANOV, Filip; KARANFILOVA MAZNEVSKA, Ana. Анализа на усогласеноста на македонското законодавство од областа на управување со биоразградлив отпад со законодавството на ЕУ. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/792>. Date accessed: 10 aug. 2020.