Третирање на цврст текстилен и комунален органски отпад

  • Saska Golomeova
  • Vineta Srebrenkoska
  • Silvana Zezova

Abstract

Текстилните претпријатија го фрлаат цврстиот текстилен отпад изаедно со останатиот комунален отпад локално се собира и се исфрла надепониите, каде што крајно се уништува со горење без никакво енергетскоискористување. Цврстиот комунален отпад е составен од биоразградлив(органски) и бионеразградлив (неоргански) отпад кој може како суровинапак да се користи. Во трудот се прикажани методи за третирање на цврсторгански отпад чијшто производ е високоенергетски гас, кој понатаму секористи за добивање на топлинска и електрична енергија.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
GOLOMEOVA, Saska; SREBRENKOSKA, Vineta; ZEZOVA, Silvana. Третирање на цврст текстилен и комунален органски отпад. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/827>. Date accessed: 07 july 2020.