Следење на динамиката на елементите, приносот и квалитетот на тутунот заразен од нематоди од родот MELOIDOGYNE

  • Makedonka Dautova
  • V Pelivanovska
  • Risto Vuckov

Abstract

Цел на истражувањето на овој проект се разликите во тутунот за време на вегетацијата кои се предизвикани од присуството на на наматоди од родот Meloidogyne. Детерминиравме коренови наматоди од родот Meloidogyne или попрецизно M. arenaria и M. javanica. Исто така го одредивме и степенот на инфекција со Meloidogyne во корените и ги евидентиравме симптомите, попрецизно штетата која се јави на делови од листовите (во надземните и подземните делови од растението) заразени со наматоди од родот Meloidogyne. Од добиените резултати може да констатираме дека нематодите од родот Meloidogyne предизвикуваат ненормална динамика на елементите (P, K, Ca, Mg, Fe), кои покажуваат реперкусија во намалувањето на квалитетот и квантитетот на производствените карактеристики карактеристики, кои не можат да се игнорираат.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
DAUTOVA, Makedonka; PELIVANOVSKA, V; VUCKOV, Risto. Следење на динамиката на елементите, приносот и квалитетот на тутунот заразен од нематоди од родот MELOIDOGYNE. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.23, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/295>. Date accessed: 08 apr. 2020.

Most read articles by the same author(s)