Класични и современи методи за идентификација на нематодите од родот meloidogyne spp.

  • Makedonka Dautova
  • Filip Pejcinovski

Abstract

Прецизната идентификација на фитопаразитните нематоди е фундамент за успешна ерадикација на истите особено при примена на контролни мерки кои не се базираат на употреба на нематоциди. Определување на квалитативниот и квантитативниот состав на галовите нематоди во 11 испитувани ликации во Македонија со примена на класични и современи методи на идентификација беше предмет на испитување на овој научен труд. Употребата на класичните методи за идентификација не ни овозможуваат определување на видот врз основа на морфологија на инвазионите и презимувачки стадиуми на нематодите (Л2 или јајце), додека со помош на PCR методот единечна ларва (или јајце) беше доволно за да се определи видот на Meloidogyne застапен во испитуваниот локалитет. Сите испитувани изолати припаѓаа на четирите агрономско најважни видови во светот: M. incognita, M. javanica, M. arenaria и M. hapla.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
DAUTOVA, Makedonka; PEJCINOVSKI, Filip. Класични и современи методи за идентификација на нематодите од родот meloidogyne spp.. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.44, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/326>. Date accessed: 29 may 2020.

Most read articles by the same author(s)