Meloidogyne spp. во Македонија: дистрибуција и вирулентност за Mi резистентност во домати

  • Makedonka Dautova
  • Fred J. Gommers

Abstract

Појавата на Meloidogyne во неколку области во Македонија беше испитувана. Седумдесет и три исолати од 9 локации (полски и оранжериски) беа идентификувани и нивното однесување кон две осетливи и две Mi-отпорни доматни сорти беше испитувано. M. incognita (47,9) и M. javanica (35,6%) беа предоминантни видови, додека М. аренариа (13,7%) беше поретко застапена, а M. hapla беше детектирана спорадично. Во скоро сите локации е утврдено присуство на повеќе од еден вид. Вирулентни изолати беа најдени во M. incognita (11%), M. javanica (46%) како и во M. arenaria (50%). M. hapla изолатите беа компатибилни со сите испитувани генотипови од доматот. Влијанието на присуството на вирулентни популации за Mi-генотипови на домати е дискутирано.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
DAUTOVA, Makedonka; J. GOMMERS, Fred. Meloidogyne spp. во Македонија: дистрибуција и вирулентност за Mi резистентност во домати. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.52, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/330>. Date accessed: 08 apr. 2020.

Most read articles by the same author(s)