Дигитален воден жиг во слика во фреквентен домен со дискретна косинусна трансформација

  • Ana Ljubotenska
  • Aleksandra Mileva

Abstract

Во денешното современо општество дигиталните медиуми ги заменија традиционалните аналогни медиуми, што е разбирливо живеејќи во ера на информации, каде билиони битови податоци се создаваат во секој дел од секундата. Под поимот дигитален медиум се подразбира дигитално претставување на текст, слики, аудио, видео и сл. Ваквиот начин на претставување има голем број на предности споредено со традиционалниот, како на пример лесна манипулација и модификација, едноставно зачувување, правење копии и дистрибуција, без загуби и нарушувања на квалитетот. Но јасно е дека предностите со себе повлекуваат и голем број проблеми. Суштината на проблемите е неовластениот пристап до дигиталните податоци. Нивното надминување се врши со шифрирање или заштита од копирање, односно заштита на авторските права. Како крајна линија на оваа одбрана е вметнување на податоци, односно дигитални водени жигови (анг. Watermark) директно во документите. Во овој труд е објаснет поимот дигитален воден жиг, направен е преглед на начините на нивно криење, ставајќи акцент на криењето на дигитален воден жиг во слика со користење на дводимензионална дискретна косинусна трансформација, скратено DCT. Овој метод работи во фреквентен домен со внесување на псевдо – случаен редослед на реални броеви во одбран сет на DCT коефициенти. Изборот на дигитален воден жиг се врши со маскирање на карактеристиките на човечкиот визуелен систем, за да се направи печатот невидлив. Техниката за криење на информација во рамките на дигитална слика со DCT е имплементирана со користење на MATLAB програмскиот јазик. Ваквиот начин овозможува одржување на доверливоста и приватноста на критичните информации и заштита на истите од потенцијална кражба или неовластен пристап. Освен техниката за криење и извлекување на дигитален воден жиг од слика со DCT, во трудот се тестирани и повеќе напади кои се вршат врз дигиталниот воден жиг.

Published
May 19, 2015
How to Cite
LJUBOTENSKA, Ana; MILEVA, Aleksandra. Дигитален воден жиг во слика во фреквентен домен со дискретна косинусна трансформација. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 73-82, may 2015. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/909>. Date accessed: 08 july 2020.
Section
Articles