Компјутерска и мрежна безбедност на системи за управување со документи

  • Natasa Maksimova
  • Vlatko Jovanovski
  • Limonka Lazarova

Abstract

Безбедноста на податоците и заштитата на мрежите е од големо значење за управување со документи во правосудството,министерствата и другите владини институции. Затоа, во трудот се разгледани техники за криптирање на податоци. Даден е краток опис за криптографија со приватен клуч и криптографија со јавен клуч. Се задржуваме на RSA алгоритамот, како еден од најсигурните алгоритами со јавни клучеви. Исто така, ги објаснуваме дигиталните сертификати кои се користат за заштита и електронски пренос на податоци.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
MAKSIMOVA, Natasa; JOVANOVSKI, Vlatko; LAZAROVA, Limonka. Компјутерска и мрежна безбедност на системи за управување со документи. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.147-154, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/173>. Date accessed: 02 july 2020.