Танзиматските реформи и статусот на македонскиот народ во турската империја во втората половина на XIX и во почетокот на ХХ век

  • Vlado Popovski

Abstract

Главното прашање кое се презентира во овој труд е позицијата на македонскиот народ во турскиот политички и правен систем од средината на XIX век до почетокот на балканските војни (до 1912 год.).Анализата покажа дека Турската империја, на практика, немала способност да ги интегрира претставниците на македонскиот народ во системот и покрај тоа што имала донесено закони во таа смисла. Во статијата се анализираат главните причини за таквата подвоеност на нормативното и стварното во примерот на Турската империја во посочениот период.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
POPOVSKI, Vlado. Танзиматските реформи и статусот на македонскиот народ во турската империја во втората половина на XIX и во почетокот на ХХ век. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.213-228, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/180>. Date accessed: 02 july 2020.