Влијанието на римскиот казненоправен систем врз модерните казнени системи

  • Olga Gjurkova

Abstract

Оценката за развитокот на една држава ја даваме во согласност со развиеноста на нејзиниот правен систем, а посебно со развиеноста на кривичното право. Во секоја држава развитокот на кривичното право и на казнената постапка е во зависност од еволуцијата на државното уредување и строгоста, односно либералноста на пенетенцијарниот систем. Римската казнена постапка несомнено има влијание на развитокот на казнената постапка во сите земји на континентална Европа. Доказ за ова е присутноста на елементи од акузаторна и инквизициската постапка од римскиот правен систем. Најмногу елементи од казнената постапка има во казнената постапка на Италија, Франција, Германија, Шкотска, па дурии Русија. Франција дури го има задржано во извесна мера и начинот на избирање на поротата, а и Италија и Германија, со исклучок на поротата, имаат преземено многу одредби од оваа постапка.


Published
Apr 16, 2013
How to Cite
GJURKOVA, Olga. Влијанието на римскиот казненоправен систем врз модерните казнени системи. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.117-126, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/189>. Date accessed: 23 sep. 2019.