ДЕМОКРАТСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ И СТУКТУРНATA ПОСТАВЕНОСТ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО ИСТОЧНО-ПЛАНСКИ РЕГИОН

  • Анкица Ѓеновска

Abstract

Апстракт: Децентрализацијата и локалната власт како основни компоненти на ефикасна демократизација, обезбедуваат услови во кои донесувањето одлуки и испорака на услуги стануваат поблиски до граѓаните.
Овој труд има за цел да обезбеди корисни информации за тоа што работат Советите на општините во Источно-планскиот регион и какво е нивното уредување со правните и подзаконски акти на Република Македонија. Ќе бидат прикажани информации за начинот на работа на Советите и колку членовите на Советите како преставници на граѓаните ги преставуваат интересите на граѓаните на седниците со непосредно учество во одлучување.
Клучни зборови: демократија, Совет на општина, Источно-плански регион, преставување на граѓаните, одлучување во корист на граѓаните-жители на општината

Published
Aug 18, 2019
How to Cite
ЃЕНОВСКА, Анкица. ДЕМОКРАТСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ И СТУКТУРНATA ПОСТАВЕНОСТ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО ИСТОЧНО-ПЛАНСКИ РЕГИОН. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 7, n. 7, aug. 2019. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/3055>. Date accessed: 21 sep. 2019.