Специфичности во работата со надарени ученици – дефинирање и идентификација

  • Goce Gavrilovski

Abstract

Работата со надарени деца е доста специфична и комплексна задача за наставникот. Движењето на едно општество кон научниот, техничко-технолошкиот и општествениот прогрес сè повеќе зависи од неговите вкупни интелектуални потенцијали, во прв ред, од најкреативните негови членови, со колкава грижа ги негува, поддржува и поттикнува. Поради тоа, на работата со надарените деца и младинци им се посветува големо внимание во сите воспитно-образовни системи во светот.

Притоа на тоа прашање му се приоѓа од:

– психолошки,

– педагошки; и

– економски аспект.

За ова ќе стане збор во продолжение на индивидуалниот труд.

Published
Apr 15, 2013
How to Cite
GAVRILOVSKI, Goce. Специфичности во работата со надарени ученици – дефинирање и идентификација. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 77-84, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/136>. Date accessed: 26 may 2020.