Рихард Штраус - аспекти на оркестарскиот јазик и симфониската поема “Дон Кихот”

  • Valentina Velkovska-Trajanovska

Abstract

Со своето творештво Рихард Штраус се вбројува меѓу композиторите кои ја насочуваат и ја надградуваат оркестарската музика. Сите симфониски поеми, но и опери кои Штраус ги напишал претставуваат исклучителни примери на оркестарско мајсторство кои за неговите години претставувале чекор во развивањето на оркестарот и неговите интерпретациски можности.
Published
May 27, 2013
How to Cite
VELKOVSKA-TRAJANOVSKA, Valentina. Рихард Штраус - аспекти на оркестарскиот јазик и симфониската поема “Дон Кихот”. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.15-24, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/509>. Date accessed: 04 june 2020.