Оркестрациска и темброва идеја и нивната звучна материјализација во делото „Болеро“ од Морис Равел

  • Goce Gavrilovski

Abstract

Овој труд главно се базира врз особеностите на музичките изразни средства во делото „Болеро“ од композиторот Морис Равел, претежно од аспект на музичкиот инструментариум, темброт и оркестрацијата, но и сите нивни меѓусебни взаемни односи кои се формираат, произлегуваат и резултираат во текот на музичкото дело.
Published
May 27, 2013
How to Cite
GAVRILOVSKI, Goce. Оркестрациска и темброва идеја и нивната звучна материјализација во делото „Болеро“ од Морис Равел. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.25-34, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/510>. Date accessed: 23 feb. 2020.