Акордската структура застапена во вокалната кантата „Псалми“ од композиторот Стојан Стојков

  • Ivana Jankov

Abstract

Тема на овој реферат е токму диференцирање на различните акордски структури кои го сочинуваат хармонскиот јазик на вокална кантата „Псалми“ од композиторот Стојан Стојков, како и статистички пристап кон нивната застапеност во делото.

Делото се карактеризира со употреба на елементи од македонското духовно музичко наследство кое влече корени од византиското пеење, потоа употребува барокна полифона техника и воедно користи определени мелодиско- хармонски елементи карактеристични за современата музичка мисла. На кој начин се вклопуваат овие различни стилски периоди, гледано низ призма на акордската структура, ќе биде проследено во понатамошниот текст.
Published
May 27, 2013
How to Cite
JANKOV, Ivana. Акордската структура застапена во вокалната кантата „Псалми“ од композиторот Стојан Стојков. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.43-52, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/543>. Date accessed: 23 feb. 2020.