Значењето од примената на прстната гимнастика во решавањето на техничките проблеми при пијанистичката интерпретација

  • Angele Mihajlovski

Abstract

Свирењето на пијано претставува огромен предизвик за секој почетник во музичката едукација. Неговата физичка привлечност доаѓа од импозантниот и грациозен изглед, но и од едноставноста во произведувањето на тонот. Како секој друг инструмент и свирењето клавир е производ од физичката и ментална активност на личноста. Во самиот процес на свирење се искористува голем дел од капацитетот на центрите во човечкиот мозок, што пак индирекно влијае врз развојот на интелектуалните вештини, особено кај децата од помала возраст. Активноста на прстите е исто така важен елемент за успешна интерпретација, бидејќи од способноста и инервацијата на прстите зависи и добрата изведба на делото.

References

Cortot, A. (1923). Rational Principles of Pianoforte Playing. Paris: Edition Salabert

Керамичиева, Р. (2002). Психологија во образованието и воспитанието. Скопје: Просветно дело

Published
2013-05-27