Основни карактеристики на музичкиот фолклор во Република Македонија

  • Ilco Jovanov

Abstract

Фолклорното творештво создавано на македонска територија е процес кој траел со векови. Имено, и покрај разните историско-социјални случувања и влијанието на културите на народите од соседните држави, македонскиот народ создал творештво карактеристично по својот фолклорен израз - инспириран од содржините на обичаите, традиционалните носии и песните. Тие компоненти се главните белези и инспирација на музичкото фолклорно творештво во Македонија, кое е составено од вокална, инструментална и вокално-инструментална музика. Во зависност од местото на создавањето и од содржините кои се изразени во него, музичкото фолклорно творештво на Македонија ги изразува спецификите на традициите на градските средини и традициите кои ги одбележуваат селските средини.
Published
Jul 8, 2013
How to Cite
JOVANOV, Ilco. Основни карактеристики на музичкиот фолклор во Република Македонија. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.131-134, july 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/610>. Date accessed: 04 june 2020.